Obowiązuje od dnia 1 września 2020r. do odwołania


I. Sprzedaż on-line


1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Miejski Ośrodka Kultury, ul. Siedlecka 1a; 72-010 Police, zwany dalej organizatorem
2. Umowa sprzedaży pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Nabywcą, a organizatorem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków:

a) złożenia przez Użytkownika zamówienia on-line,
b) uiszczenia przez Użytkownika zapłaty przelewem bankowym on-line (e-przelewem)
c) otrzymania przez Użytkownika od Organizatora potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Użytkownika adres e-mailowy.

3. Aby dokonać zakupu biletu za pośrednictwem Strony Internetowej Użytkownik zobowiązany jest do stosowania się do instrukcji wyświetlanych na poszczególnych etapach składania zamówienia.

4. Złożenie zamówienia możliwe jest po kliknięciu symbolu zakupów przy wybranym w repertuarze spektaklu prezentowanym na Stronie Internetowej, a następnie wybraniu dostępnych na sali miejsc, ilości i rodzaju biletów oraz podanie danych osobowych Użytkownika wg. wyświetlonego kwestionariusza. Niezbędne jest także zaakceptowanie oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz niniejszego Regulaminu.

5. Od momentu zaznaczenia wybranych miejsc na sali Użytkownik ma 10 minut na złożenie zamówienia, po upływie tego czasu następuje konieczność ponownego rozpoczęcia procedury.

6. Sprzedaż biletów w systemie on-line kończy się o godzinie 23:59 w przeddzień terminu danego spektaklu przy ekspresowym przelewem elektronicznym (e-przelewem).

7. Przy każdorazowym logowaniu w systemie on-line można kupić do 10 biletów.

8. W przypadku zakupu większej liczby biletów i w innych sytuacjach dotyczących umowy sprzedaży Organizator prosi o kontakt tel. 91 312 10 55 (czynny w dni robocze w godzinach 7:00 – 22:00 w weekendy w godzinach 10:00- 20:00

9. Ceny biletów oferowanych przez Organizatora zawierają podatek VAT.

10 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanych miejsc na miejsca w innej części sali.

11. Płatności za bilety obsługuje „Krajowy Integrator Płatności S.A.” z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, przy pomocy portalu internetowego www.transferuj.pl. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej wymienionej spółki.

12. W przypadku ekspresowym przelewem elektronicznym, jeżeli kwota nie zostanie opłacona w ciągu 30 minut od momentu złożenia zamówienia – zostanie ono anulowane.

13. Bilety pozostają własnością Organizatora do czasu odnotowania przez Organizatora potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Użytkownika.

14. Faktura może być wystawiona wyłącznie na tę osobę lub firmę, która zakupiła bilety przez Internet oraz po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i podaniu danych do faktury.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

16. Zakup biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przestrzeganie Regulaminu.


II. Dostawa i realizacja biletu

1. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma Bilet w formie listu e-mail- około 5 minut od dokonania płatności, nie później jednak niż w terminie 20 minut od złożenia zamówienia, na adres e-mail podany w procesie zamówienia.

2. Wyposażeniem niezbędnym do wykorzystania Biletu wysłanego Użytkownikowi w formie e-mail jest komputer z oprogramowaniem obsługującym pliki w formacie PDF.

3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Biletu osobom trzecim. Bilet jest drukiem poufnym i nie może być powielany. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku udostępnienia Biletu osobom trzecim. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na Salę w wypadku zaistnienia duplikatu biletu. W przypadku zgłoszenia się w Sali kilku osób z tym samym Biletem, upoważnioną do udziału w spektaklu będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała bilet jako pierwsza.

4. W przypadku gdy Użytkownik nie ma możliwości wydruku biletów, może:
– odebrać bilety zakupione on-line w Kasie Miejskiego Ośrodka Kultury nie wcześniej niż następnego dnia po zakupie on-line i nie później niż pół godziny przed rozpoczęciem spektaklu.
– przy odbiorze biletów zakupionych on-line Użytkownik zobowiązany jest podać nazwisko oraz numer rezerwacji otrzymany na wskazany przy zakupie adres e-mail.
– osobisty numer rezerwacji należy zachować w tajemnicy. Organizatorem nie odpowiada za skutki udostępnienia tego numeru osobom trzecim.

5. Nabywca zobowiązany jest do skontrolowania zakupionych biletów natychmiast po ich otrzymaniu: data, godzina, ilość oraz cenę biletów.III. Rezerwacja


1.    Rezerwacja Biletu możliwa jest w zakładce „kup bilet/rezerwuj” będącej podstroną Witryny. Dokonanie rezerwacji następuje poprzez wykonanie na kolejnych podstronach Witryny następujących czynności

a) wybór wydarzenia, którego dotyczyć ma Bilet lub Bilety,
b) wybór miejsc na sali, na które obowiązywać będą Bilety,
c) wybór opcji „rezerwuj”,
d) podanie danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego),
e) złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, o treści wskazanej na podstronie Witryny,
f) dokonanie rezerwacji poprzez kliknięcie w ikonę „rezerwuj”.

2.    Dokonanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż w terminie 5 minut od momentu zaznaczenia miejsc na sali widowiskowej, których ma dotyczyć Bilet. Upływ powyższego terminu powoduje wygaśnięcie Witryny i konieczność ponownego rozpoczęcia procedury rezerwacji.

3.    Sprzedawcy przysługuje prawo do swobodnego decydowania, na które z wydarzeń z repertuaru MOK będzie możliwa rezerwacja na pośrednictwem Witryny, jak również o okresie, w którym rezerwacja Biletu na dane wydarzenie będzie możliwa. Jeżeli Sprzedawca nie postanowi inaczej, dokonanie rezerwacji będzie możliwe nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia, którego dotyczyć ma rezerwowany Bilet.

4.    Użytkownik ma prawo do rezerwacji za pośrednictwem Witryny nie więcej niż 10 Biletów na dane wydarzenie.

5.    Użytkownik podczas dokonywania rezerwacji za pośrednictwem Witryny nie wybiera kategorii cenowej Biletu. Ewentualny wybór Biletu zniżkowego (wraz z weryfikacją dokumentu uprawniającego do zniżki) ma miejsce podczas odbioru zarezerwowanego Biletu w kasie.

6.    Użytkownik, który dokonał rezerwacji, otrzyma potwierdzenie jej przyjęcia w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas dokonywania rezerwacji. Potwierdzenie rezerwacji zostanie wysłane w czasie 5 minut od otrzymania rezerwacji przez Sprzedawcę. Potwierdzenie rezerwacji będzie zawierać:

a) dane wydarzenia, na który obowiązywać ma zarezerwowany Bilet lub Bilety,
b) dane zarezerwowanych miejsc na sali (rząd, miejsce),
c) numer rezerwacji,

7.    Zakup Biletu zarezerwowanego poprzez Witrynę możliwy jest w kasie znajdującej się na recepcji organizatora. Użytkownikowi nie przysługuje pierwszeństwo w zakupie Biletu przed klientami, którzy nie dokonali rezerwacji.

8.    Zakup zarezerwowanego Biletu następuje poprzez:

a) podanie w kasie otrzymanego numeru rezerwacji, a w razie jego braku – imienia i nazwiska (wraz z okazaniem dokumentu ze zdjęciem) oraz adresu email i numeru telefonu komórkowego,
b) okazanie w kasie  dokumentu potwierdzającego uprawnienia do realizacji Biletu ulgowego,
c) zapłatę w kasie ceny za Bilety, zgodnie z cennikiem obowiązującym na dane wydarzenie.

9.    Zarezerwowany Bilet należy odebrać najpóźniej w terminie 7 dni od dnia dokonania rezerwacji. Po upływie powyższego terminu rezerwacja zostaje bezpowrotnie anulowana.

10.    Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie numeru rezerwacji osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia się w kilku osób podających ten sam numer rezerwacji, upoważnioną do zakupu zarezerwowanego Biletu będzie osoba, która zgłosiła się w kasie jako pierwsza.

11.    Sprzedawca nie odpowiada za niemożność zakupu zarezerwowanego Biletu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności:

a) w przypadku chwilowej lub trwałej utraty połączenia z systemem informatycznym weryfikującym dokonanie rezerwacji przez Użytkownika,


IV. Ochrona danych


1. Akceptując warunki sprzedaży Użytkownik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Użytkownika w formularzu zamówienia.

2. Wszystkie dane podane przez Użytkownika są automatycznie szyfrowane przed transmisją do Organizatora bezpiecznym szyfrem i przetwarzane w warunkach poufności.

3. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane będą przez Organizatora w celach administracyjnych, przy zachowaniu prawnych zabezpieczeń i ograniczeń wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych.

4. Użytkownik ma prawo, w każdym czasie, zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą.V. Zwrot biletów


1. W przypadku nieodbycia się spektaklu z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Organizator będzie przyjmować zwroty biletów przy jednoczesnym zwrocie należności.

2. W przypadku rezygnacji Użytkownika z biletów, zwrot może nastąpić najpóźniej w 3 dniu poprzedzającym wydarzenie, na który Użytkownik kupił bilet lub bilety. Istnieje możliwości zwrotu biletów tylko zakupionych w Kasie Organizatora. Bilety zakupione on-line nie podlegają zwrotowi.

3. Warunkiem dokonania zwrotu ceny za zwrócony bilet jest przedstawienie oryginalnego biletu lub biletów wstępu, wraz z paragonem fiskalnym.

VI. Postanowienia końcowe


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy kupują bilety. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w kasie Organizatora oraz na stronie internetowej www.mokpolice.pl

3. Wszystkie bilety nabyte u Organizatora nie mogą być w żaden sposób nadużywane (kopiowanie, przerabianie, czy przesyłanie). Działanie takie są nielegalne i będą zgłaszane na policję.


Na czas trwania pandemii SARS-COV-2 obowiązuje dodatkowo
„Regulamin udziału w zajęciach w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach„

w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2”

Obowiązuje od dnia 01.09.2020 r. do odwołania.

Opracowany na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, a także na podstawie wytycznych: Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.